Saarijärven Seudun Kennelkerhon säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI JA JÄSENLIITOT
Yhdistyksen nimi on Saarijärven seudun Kennelkerho ja sen kotipaikkana on Saarijärven kaupunki. Yhdistys on perustettu 15. päivänä toukokuuta 1979 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä kerho. Kerhon kieli on suomi. Kerho on Suomen Kennelliitto ry:n, ja Keski-Suomen Kennelpiiri ry:n jäsen. Kerho voi kuulua myös muihin koiraharrastustoimintaa tukeviin järjestöihin.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Kerhon tarkoituksen on edistää koiraharrastustoimintaa sekä lisätä positiivista asennetta koiria ja koiraharrastuksia kohtaan sekä korostaa koiranpitoon liittyvää vastuuta. Toiminnan lähtökohtana on koirien hyvä kohtelu, positiiviset menetelmät koirien koulutuksessa sekä koirien fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä huolehtiminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi: -Järjestää koiraharrastukseen liittyviä valmennus-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia -Järjestää näyttelyitä, kokeita, kilpailuita ja kursseja -Järjestää koulutusta eri lajien koulutusohjaajille, valmentajille ja toimihenkilöille - Voi julkaista omaa tiedotuslehteä -Toimia yhdessä muiden koirakerhojen ja keskusjärjestöjen kanssa -Edistää koiranpitoa, -kasvattamista ja –käyttöä Suomen kennelliitto ry:n ohjeiden ja määräysten mukaisesti Toimintansa tukemiseksi kerho voi, hankittuaan tarvittavan luvan: -Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja -Järjestää keräyksiä ja arpajaisia -Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

3 § JÄSENET
Kerhon jäseniksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta kerhon hallitus. Ainaisjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä ja ainaisjäsenmaksun maksanut henkilöt.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla erosta kerhon kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenen katsotaan eronneen kerhosta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vuoden ajan. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kerhoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kerhoa tai ei enää täytä laissa tai kerhon säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään kerhon kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Ainaisjäsenen maksu on jäsenmaksu kymmenkertaisena. Jäsenmaksu suoritetaan vuosittain viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista.

6 § KERHON HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS
Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja varajäsenten vuosi. Puheenjohtaja valitaan vuosittain. Hallituksesta puolet on aina erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kutsu jäsenille toimitetaan viikkoa ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Hallituksen tehtävänä on: -suunnitella ja johtaa kerhon toimintaa -valvoa, että kerhon taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella, laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja tulo-ja menoarvioehdotus, selostus kerhon taloudellisesta tilasta ja vuosikertomus kerhon toiminnasta sekä päättää vuosittain kerhon tilit -valmistella kerhon kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset -ottaa ja erottaa kerhon toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään -pitää kerhon jäsenrekisteriä -päättää 6 §:ssä mainittujen toimikuntien ja työryhmien asettamisesta, niiden jäsenten valitsemisesta ja toimintaohjeiden antamisesta -nimetä tarvittavat jaostot sekä lopettaa ei aktiiviset jaostot -päättää hankkeiden hyväksymisestä, valvoa jaostojen toimintaa sekä pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja -toimittaa liitoille ja piirille pyydetyt toimintatiedot, vastata liittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden kerholle asettamista velvoitteista -suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat tehtävät ja näissä säännöissä mainitut tehtävät.

8 § KERHON NIMEN KIRJOITTAMINEN
Kerhon nimenkirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä tai rahastonhoitajan kanssa.

9 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Kerhon tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikko ennen vuosikokousta.

10 § KERHON KOKOUKSET
Kerhon vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kerhon kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kerhon kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § KERHON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille laitetulla viestillä tai sähköpostilla tai julkaisemalla kokouskutsu kerhon nettisivuilla neljätoista päivää ennen kokousta.

12 § VUOSIKOKOUS
Kerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.avataan vuosikokous
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys 5.esitetään vuosikertomus, tilinpäätös, ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
6.päätetään vastuuvapauden myöntämisestä kerhon hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7.jäsenmaksun sekä toimihenkilöiden mahdollisten palkkioiden määrääminen
8.hallituksen laatima ehdotus vuoden tulo- ja menoarvioksi
9.hallituksen esitys vuoden toimintasuunnitelmaksi
10.määrätään, miten kutsu kerhon kokouksiin on julkaistava
11.toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali
12.toimitetaan erovuoroisten hallituksen varsinaisten jäsenten sekä yhden (1) varajäsenen vaali
13.toimitetaan toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali
14.valitaan jaostojen toiminnanvetäjät 15.valitaan edustajat Keski-Suomen Kennelpiirin vuosikokoukseen
16.käsitellään muut hallituksen tai kerhon jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat. 17.keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KERHON PURKAMINEN Päätös sääntöjen muuttamisesta ja kerhon purkamisesta on tehtävä kerhon kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta. Kerhon purkautuessa käytetään kerhon varat kerhon tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Kerhon tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

14 § MUUTA
Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.